SuperB – Vitamíny B ve zdraví i nemoci

Vitamíny skupiny B spojuje jejich rozpustnost ve vodě i vzájemná součinnost a podpora.

Vzásadě je musíme přijímat ze stravy. Některé formy vitamínu B3, vitamíny B9 a B12 produkují i specializované bakterie střevní mikroflóry, avšak jejich produkce bývá stěží dostačující potřebám těla i u mladých zdravých lidí. Vpozdějším věku i vdůsledku užívání antibiotik a některých dalších skupin léků je tělesná produkce těchto vitamínů zcela nedostačující.

Vitamíny B se jako koenzymy podílejí na nesčetných procesech látkové přeměny, zejména na odbourávání bílkovin, tuků a cukrů, čímž ovlivňují prakticky veškeré fyziologické procesy vtěle. Mají obzvláštní význam pro optimální fungování mozku a nervové soustavy, protože řídí biosyntézu aminokyselin, jejichž metabolity (serotonin, melatonin, acetylcholin, dopamin, oxid dusnatý, atd.) hrají vnervové soustavě klíčové role.

Deficit vitamínů B

Nedostatečná dostupnost se týká zpravidla jen některých vitamínů skupiny.

Chemické formy vitamínů ve stravě nebo vdoplňcích stravy nejsou, až na několik výjimek, totožné sjejich formami, které aktivně ovlivňují metabolické děje. Aktivní formy si tělo vytvoří samo, vřadě případů za pomoci střevní mikroflóry.

Určité procento osob má vrozenou metabolickou anomálii a jejich tělo nedokáže aktivní formy některých vitamínů vdostatečné míře vytvářet.

Kpřeměně přírodní formy na formu metabolicky aktivní je předpokladem optimální funkce trávícího systému, zejména žaludku a tenkého střeva. Po 50. roce života trávící systém již zdaleka u většiny osob optimálně nefunguje, proto významně klesá i dostupnost a využitelnost většiny vitamínů B. Tuto příčinu deficitu mohou výrazně zhoršovat některé skupiny léčiv, vprvé řadě antibiotika a antacida.

Deficit určitých vitamínů, případně jejich vzájemný nepoměr se vyskytuje u duševních poruch, např. schizofrenie, a nervových onemocnění. Deficit jiných vitamínů je spojen sporuchami regenerace kůže, vlasů a nehtů a kožními chorobami, atp.

Doplňování vitamínů B

Přijímáním vitamínů B ve formě doplňků stravy lze nedostatek konkrétních vitamínů napravovat a tím přispět kcelkově lepšímu zdravotnímu stavu.

I když může být kvalifikovaný důvod užívat vkonkrétním případě jen jeden či dva určité vitamíny cíleně, užívání plnohodnotného komplexu vitamínů může být i vtomto případě stejně prospěšné, protože tělo si dle svých potřeb zpřísunu vitamínů vybere ty potřebné, zatímco ty méně potřebné se nijak negativně neprojeví.

Charakteristika multikomplexu SuperB

Sestavování komplexů vitamínů B má za sebou dlouhou historii. Složení přípravku SuperB je kvalifikovaným kompromisem mezi skladbou a množstvím jednotlivých vitamínů pro účely pokrytí vitamínového deficitu a současně pro účely ovlivnění stále hojněji se vyskytujících patologií jako jsou hyperhomocysteinémie, AGE a chronické záněty.

SuperB obsahuje významná množství donedávna značně nedoceněných vitamínů B 8,9,10 a 12. Podkladem kjeho sestavování je množství meta analýz klinických studií zoblasti léčby i výživy.

Zpracování přípravku do formy měkkých glycerinových tobolek zaručuje lepší a plynulejší vstřebatelnost jednotlivých vitamínů než forma tvrdých kapslí nebo tablet.

Co je hyperhomocysteinémie

Pojmenování abnormální hladiny homocysteinu vkrvi.

Jaké nebezpečí pro zdraví zvýšený homocystein představuje

Homocystein aktivuje protrombin a další koagulační faktory, což znamená, že způsobuje vyšší hustotu a srážlivost krve. Čím je hladina homocysteinu vyšší, tím vyšší je i hustota a srážlivost krve. I malé zvýšení hladiny homocysteinu znamená značné riziko tromboembolické nemoci, infarktu srdce, mozku, či jiné selhání krevního oběhu. Zvýšená hladina homocysteinu je také zdokumentována u nemocí ledvin, lupenky, poruch činnosti štítné žlázy, revmatoidní artritidy, depresí, poruch kognitivních funkcí, lupu erythematosus, AIDS a rakoviny. Může zhoršovat průběh i dalších onemocnění, což ale dosud není zcela prokázáno.

Podle norské studie zroku 1997 je vysoká hladina homocysteinu 4x vyšším rizikovým faktorem úmrtí na selhání srdce než vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů.

Jakou roli homocystein vtěle hraje

Je odpadním produktem metabolismu methioninu a není znám účel, kterému by vtěle sloužil, svýjimkou možnosti jeho zpětné přeměny na methionin nebo cystein, případně obojí. Nedostatek vitamínů B tuto přeměnu podstatně ztěžuje, vdůsledku čehož se hladina homocysteinu vkrvi zvyšuje.

Co zvyšování hladiny homocysteinu podporuje

Nejvíce konzumace kávy a kofeinových nápojů vpřímé závislosti na dávkách. Vmenší míře alkohol a antidiabetické léky ze skupiny biguanidů, např. Metformin. dále léky omezující vstřebatelnost vitamínů B, např. antacida a hormonální antikoncepce

Jak hladinu homocysteinu upravit na normální hodnoty (< 8 mikromol/L)

K tomu slouží doplňování vitamínů B, především vpřípravku SuperB. B6 aktivuje enzym CBS, který provádí přeměnu homocysteinu na cystein, B 6,9 a 12 zase aktivují přeměnu zpět na methionin. B 10 a 11 nepřímo podporují přeměnu na obě aminokyseliny. Významným nástrojem ke snížení hladiny homocysteinu je pravidelná fyzická námaha (každodenní cvičení nebo těžká fyzická práce). Zásadní omezení konzumace kofeinových nápojů a alkoholu je samozřejmostí.

Jaký počet lidí je hyperhomocysteinémií ohrožen

Asi 10 % dospělé populace má vysokou hladinu homocysteinu, dalších zhruba 6 % má hladinu zvýšenou nad normu. Počet lidí ohrožených hyperhomocysteinémií ale trvale narůstá.

Co je AGE

Je to akronym anglického termínu pro pokročilé glykované koncové produkty, odborně také nazývané Amadoriho produkty.

Jak tyto produkty vznikají

Nevyužité nadbytečné molekuly glukózy kolují krevním oběhem a kontaktem sbílkovinami a tuky vytvářejí nové látky, které tělu nejsou nijak prospěšné, naopak mu začínají škodit. Tělo má různé nástroje ktomu, aby se těchto škodlivých látek zbavovalo. Glykované produkty se tvoří i vtěle mladých zdravých osob soptimálním metabolismem glukózy, avšak díky efektivitě odbourávání těchto produktů zde nehrozí žádné zdravotní komplikace. U starších osob a zejména diabetiků je množství glykovaných produktů tak vysoké, že je tělo nedokáže odbourat a tyto produkty pak tvoří další, komplexnější sloučeniny, které jsou ještě toxičtější a jsou nazývány AGE nebo Amadoriho produkty.

Jak AGE tělu škodí

V těle existuje množství bílkovinných látek i kombinací bílkovin a tuků (lipoproteinů), které plní zcela specifické úkoly. AGE způsobují zkřížené vazby (cross-linking) mezi těmito látkami, čímž je značně omezují vplnění úkolů, čili snižují přirozenou efektivitu fyziologických procesů. Krajním vyjádřením škodlivosti AGE je odumírání nervových tkání různých orgánů vterminálním stádiu diabetu nebo rakoviny. AGE mohou ale vyvolat řadu závažných zdravotních problémů i u osob, které dosud diabetu nebo onkologickým onemocněním nepodlehly. Sumárně řečeno, vysoké množství AGE znamená hodně předčasné stárnutí.

Co produkci AGE zvyšuje

Primárním faktorem je určitě nadměrné množství glukózy vkrvi, ale významně též produkci AGE podporuje kouření a konzumace alkoholu. Zásadním přispěvatelem ke vzniku AGE jsou i těžké kovy, zejména olovo a hliník (ostatně jsou také významně zastoupeny vtabákovém kouři a alkoholických nápojích).

Co produkci AGE snižuje

Nejpřirozenějším a vysoce efektivním nástrojem kredukci tvorby AGE je každodenní fyzická námaha.

Doplňování vitamínů B ve formě přípravku SuperB je účinným paralelním opatřením. B 5 a 6 brání vzniku primárních sloučenin bílkovin sglukózou, B 1 blokuje vznik zkřížených vazeb mezi bílkovinami a vznik AGE, B 8, 10 a 12 brání transformaci sekundárních sloučenin na AGE.

Co jsou chronické záněty

Tkáně, které jsou během života soustavně zatěžovány, se brání poškození vytvořením zánětu. Platí to u mechaniky kloubů, ale zejména u výstelky trubic srdečně cévního, dýchacího, trávícího a urogenitálního systému. Jelikož zatěžování těchto tkání probíhá trvale, zánět pokračuje, avšak již nemá ochrannou funkci, naopak sám o sobě tyto tkáně dále poškozuje.

Na rozdíl od zánětů kloubů, záněty lokalizované ve výstelce dýchacích nebo trávících cest nevyvolávají bolest, a proto mohou zůstat léta nepovšimnuty. Chronickým zánětem narušená tkáň ztrácí mnoho ze svých nezastupitelných funkcí, snadno se stává terčem infekcí a ve spojení snimi i bez nich je úrodnou půdou pro vznik nezhoubných i zhoubných nádorů. Kolorektální karcinom je typickým a častým příkladem zánětem vyvolané destrukce střevní výstelky a následného vzniku nádoru.

Chronický zánět výstelky může mít za následek řadu zdravotních komplikací i mimo oblast infekcí a nádorů. Jako příklad mohou sloužit ateroskleróza, ulcerativní kolitida a další choroby.

Výskyt chronických zánětů

Od začátku dospělosti trpí chronickými záněty až 10 % populace. Většinou se jedná o záněty dutin horních dýchacích cest. Svěkem počet lokalit zasažených chronickým zánětem stoupá a okolo 70. roku života již více než 95 % osob trpí chronickými záněty cév, střev a dýchacích cest vrůzných kombinacích.

Co podporuje chronický zánět

Strava obsahující vysoký podíl rafinovaného cukru a trans mastných kyselin (ztužených tuků) a přepálených tuků nahrává rozvoji zánětu ve značné míře. Obezita sama o sobě je generalizovaný latentní chronický zánět. Významným promotérem chronického zánětu je stres, jelikož stresový hormon kortizol sám o sobě spouští zánětlivou reakci. Rozvoj zánětu podporují též kofeinové nápoje, alkohol a kouření.

Co brzdí fungování chronického zánětu

Zpotravních složek to jsou omega kyseliny, vitaminy C a E a četné antioxidanty obsažené vzelenině a ovoci, a zejména vdoplňcích stravy. Zdoplňků stravy má nejsilnější protizánětlivý účinek směs boswellových kyselin a kurkuminoidy. Nejpřirozenějším a nejefektivnějším protizánětlivým nástrojem je každodenní cvičení nebo sportovní aktivita na čerstvém vzduchu.

Jak působí při chronickém zánětu vitamíny B

Tyto vitamíny nemají přímý protizánětlivý účinek, ale jejich úloha při ochraně tkání před poškozením není o nic méně důležitá.

Probíhající zánět tělu odnímá schopnost produkovat optimum energie a tento problém pomáhá řešit B 1 a 8. B 5 má nepřímý protizánětlivý účinek, B 9, 10 a 12 posilují složky imunitního systému závislé na výkonnosti střevní mikroflóry. B 5 přímo podporuje růst přátelský bakterií a B 6 spolu sB 1 redukují stresovou reakci, která je se zánětem spojena.

Online prodej:

Vitamíny